Zmiana IP, interfejs wskazujemy po nazwie w parametrze InterfaceAlias. Stałe IP:

[code lang="powershell" smarttabs="true"]
New-NetIPAddress -IPAddress 192.168.1.51 -InterfaceAlias "Ethernet" -DefaultGateway 192.168.1.1 -AddressFamily IPv4 -PrefixLength 24
[/code]

Dynamiczne:

[code lang="powershell" smarttabs="true"]Set-NetIPInterface -InterfaceAlias "Ethernet" -DHCP Enabled[/code]

Adresy DNS ustawiamy poleceniem Set-DnsClientServerAddress, interfejs wskazujemy parametrem InterfaceAlias tak jak w poleceniu New-NetIPAddress. Stały DNS:

[code lang="powershell" smarttabs="true"]Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet" -ServerAddresses ("192.168.1.50","192.168.1.51")[/code]

DNS z DCHP:

[code lang="powershell" smarttabs="true"]Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet" -ResetServerAddresses[/code]